Privacy beleid

Digitale Strategen, hecht een groot belang aan je privacy en een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens. We doen daarom ons uiterste best om je met deze privacyverklaring in heldere en duidelijke taal uit te leggen welke persoonsgegevens we van jou verzamelen, waarvoor we deze gebruiken en wat je rechten in dit verband zijn.

Deze privacyverklaring (versie: 2.0) werd laatst geüpdatet op 12 juli 2023.

Wie zijn wij?

“Wij”, “ons” of “onze” betekent Digitale Strategen, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Veldkant 33b en met ondernemingsnummer BE 0869.772.769. Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website.

Deze privacy policy is er enkel op gericht om u informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze website. Voor onze privacy praktijken met betrekking tot onze dienstverlening verwijzen wij naar de overeenkomst die u met ons gesloten heeft of de contactpersoon zoals hieronder aangeduid. Onze website, https://digitalestrategen.eu/, is eigendom van en wordt beheerd door Digitale Strategen. De website wordt gehost door Combell. Voor verdere informatie, verwijzen wij naar artikel 5 van deze Privacy Policy.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Vandaar hebben wij deze privacy policy ontwikkeld om u meer informatie te verschaffen betreffende de verzameling, mededeling, overdracht en gebruik (“verwerking”) van de persoonsgegevens die u met ons deelt, alsook om u meer informatie te verschaffen betreffende uw rechten. Wij verzoeken u dan ook om deze privacy policy door te nemen.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacy Policy of de verwerking van uw persoonsgegevens of u wenst een verzoek in te dienen in overeenstemming met artikel 4, gelieve dan contact op te nemen met ons via één van volgende manieren:

 • Per e-mail: info@digitalestrategen.eu ter attentie van Tuur Hendrickx
 • Per post: Veldkant 33b in 2550 Kontich – Tuur Hendrickx

Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website, onze direct marketingactiviteiten en de algemene organisatie van Digitale Strategen.

Waarom en hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Als je onze website bezoekt en/of in contact met ons staat is het mogelijk dat er bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende verwerkingsactiviteiten die mogelijk op jou van toepassing zijn.

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, identificatienummer, locatie data, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

Gebruik van onze website

Wanneer je onze website bezoekt kunnen we persoonsgegevens verwerken met behulp van online technieken zoals cookies, trackers, scripts en soortgelijke technologieën (hierna ‘cookies’ genoemd). Het kan gaan om (1) essentiële cookies die strikt noodzakelijk zijn om een bericht te verzenden via een elektronisch communicatienetwerk, om de beveiliging van onze website te garanderen of informatie op te slaan over het verlenen van een uitdrukkelijk door jou gevraagde dienst; (2) functionele cookies die je gebruik van onze website verder vorm geven; (3) analytische cookies om je gebruik van onze website te meten en analyseren; (4) marketing cookies om je (gepersonaliseerde) advertenties te bezorgen; en (5) andere cookies van derde partijen die we op onze website toestaan.

Meer informatie hieromtrent vind je in onze cookie verklaring (https://digitalestrategen.eu/cookie-policy/).

Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld voor de volgende doeleinden:

 • Indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze website, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om te kunnen antwoorden op uw verzoek, via e-mail, dan wel via telefoon. Uw e-mailadres zal ook worden opgenomen in onze database voor het versturen van onze nieuwsbrief en het verstrekken van informatie betreffende evenementen, seminaries e.d.m.
 • Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, zal uw e-mailadres gebruikt worden om u onze nieuwsbrieven te verzenden. Bijkomend kunnen wij u op de hoogte houden van evenementen, seminaries, e.d.m. die wij organiseren en die voor u relevant kunnen zijn.
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens met als doel het supporteren van de website en om uw gebruikservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid, (performance), vermogen, en gezondheid van onze website.
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven (zoals het verdedigen tegen juridische aanspraken) indien nodig. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen.

 

c.         Categorieën van verzamelde persoonsgegevens

Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contactgegevens: Indien u gebruikt maakt van het contactformulier, dan wordt u gevraagd volgende informatie te verstrekken: naam, e-mailadres, telefoonnummer, tewerkstellingsplaats. Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.
 • Nieuwsbrief: Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wordt u gevraagd om uw e-mailadres te verstrekken. Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.
 • Gebruiksinformatie: Wij verwerken persoonsgegevens betreffende uw gebruik van onze website: IP-adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browser type, operating system, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende de timing, frequentie en patroon van uw bezoek. Deze informatie kan geaggregeerd worden en kan ons helpen om nuttige informatie te verzamelen betreffende het gebruik van de website. In het geval dat dergelijke gebruiksinformatie geanonimiseerd is (en dus niet herleidbaar is tot u als natuurlijk persoon), dan valt dergelijke informatie niet onder deze Privacy Policy. Deze informatie wordt automatisch verzameld door uw gebruik van de website.
 • Log In gegevens: Wij verzamelen persoonsgegevens betreffende uw digitale-marketing-strategie: login gegevens (accountnaam, wachtwoord, e-mailadres). Deze persoonsgegevens worden door u ter beschikking gesteld. Creditcard gegevens worden uitsluitend door onze klant ingevoerd en zonder toestemming onmogelijk te gebruiken.

Rechtsgronden voor het gebruik van persoonsgegevens

De rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens zijn:

 • Contractuele grond: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de afgemaakte afspraken in de arbeidsovereenkomst.
 • Toestemming: Digitale Strategen, heeft ondubbelzinnige en expliciete toestemming verkregen van de persoon. We hebben deze toestemming gekregen wanneer de arbeidsovereenkomst werd getekend. U heeft te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. Dit zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde voor de intrekking van uw toestemming.
 • Gerechtvaardigd belang: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen, met name de belofte tot de beste Digitale Strategen-klantervaring (bv. het aanbieden van nieuwe diensten). Zonder de verwerking wordt bovengenoemde streef niet uitvoerbaar.

Uw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt volgens de doeleinden zoals uiteengezet in artikel 3b. Doeleinden van de verwerking.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer je onze website bezoekt of als klant gebruik maakt van onze producten en diensten kan het zijn dat we in het kader daarvan beroep doen op derde partijen, zoals partners, verbonden en geassocieerde vennootschappen en leveranciers waaraan we je persoonsgegevens doorgeven. Deze derde partijen helpen ons onze producten en diensten te leveren, te ondersteunen, te ontwikkelen en inzicht te krijgen in het gebruik hiervan en leveren diensten zoals o.a. hosting, klanten- en technische ondersteuning, marketing, analyse, levering van content en/of het uitvoeren van onlinebetaling(en).

Om onze website aan te bieden, werken wij met dienstverleners om uw persoonsgegevens te verwerken en op te slagen. Wij gebruiken de volgende dienstverleners:

 • com
 • Indien overeengekomen een derde partij die toegang heeft tot het website dashboard
 • Indien contractueel overeengekomen onder de noemer SEA werken wij samen met Facebook business, Google adwords, LinkedIn business.
 • (…)

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen zonder dat dit eerder werd overeengekomen. Onze website maakt gebruik van sociale media plug-ins die het mogelijk maken u te linken naar onze sociale mediakanalen of die u in staat stellen om content te delen op uw sociale mediakanalen. Deze sociale mediakanalen zijn Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google+, Youtube en Pinterest. Als u op dergelijke link klikt, kan het zijn dat de hiervoor vermelde sociale mediapartners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens betreffende uw profiel.

Wij staan niet in voor hoe deze sociale mediapartners uw persoonsgegevens gebruiken. In dergelijk geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Ter uwe informatie sommen we hieronder de relevante links op (deze kunnen evenwel van tijd tot tijd veranderen):

 • Facebook: https://facebook.com/about/privacy;
 • Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388;
 • LinkedIn: https://linkedin.com/legal/privacy-policy;
 • Twitter: https://twitter.com/privacy;
 • Google+: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/;

Het is bovendien mogelijk dat we in het kader van een reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen ook gegevens delen (inclusief persoonsgegevens) met derde partijen. Wij delen de door jou verstrekte informatie, automatisch verzamelde informatie en informatie van anderen met deze derde partijen voor zover dat nodig is om hen in staat te stellen hun diensten of ondersteuning te verlenen. Bij de hierboven beschreven activiteiten geven we per activiteit aan met welke categorieën derde partijen, andere dan de verbonden en geassocieerde vennootschappen, we je persoonsgegevens delen.

Verder kan het zijn dat we toegang tot je gegevens moeten verstrekken of je gegevens moeten doorgeven omwille van een wettelijke verplichting. Dit aan autoriteiten, overheidsinstellingen of andere derden.

Tot slot geven we je gegevens mogelijks door indien dit in het kader van je vitaal belang nodig mocht blijken.

Doorgeven van persoonsgegevens

Digitale Strategen, doet niet aan de doorgifte van persoonsgegevens aan derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

We verzekeren dat een doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land zal gebeuren met inachtneming van de nodige garanties.

Hierbij gaat u akkoord met de doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land.

We verwijzen voor de specifieke doorgiftes naar het hoofdstuk “Waarom en hoe verwerken wij je persoonsgegevens?”).

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of volgens de wettelijke verplichting die ons is opgelegd. We verwijzen voor de specifieke bewaartermijn naar het hoofdstuk “Waarom en hoe verwerken wij je persoonsgegevens?”).

Als het niet mogelijk is om op voorhand een periode aan te duiden, zal de periode als volgt worden beslist:

 • De periode is afhankelijk van welke diensten Digitale Strategen Deze worden contractueel afgesproken en vastgelegd. Wanneer er gebruikt wordt gemaakt van onze Hosting dienst wordt standaard een overeenkomst van onbepaalde duur opgesteld. Deze overeenkomst is te allen tijde opzegbaar. Termijnen betreffende digitale strategie worden evenals bij het sluiten van de overeenkomst vastgelegd. De duur van deze overeenkomsten zijn afhankelijk van de vraag en contractueel overeengekomen.
 • Indien u uw toestemming intrekt of indien u zich verzet zich tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen evenwel die persoonsgegevens noodzakelijk om uw voorkeur naar de toekomst toe te respecteren, bijhouden.
 • Wij zijn evenwel gerechtigd om uw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Europese wetgeving rond gegevensbescherming (GDPR/AVG) legt organisaties bepaalde voorwaarden op wanneer ze besluiten nemen over individuen uitsluitend op basis van verwerkingen die volledig geautomatiseerd zijn, waaronder profilering, en wanneer deze besluiten rechtsgevolgen of andere significante gevolgen hebben. Digitale Strategen doet niet aan dit soort besluitvorming.

Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen?

Digitale Strategen vindt het belangrijk dat je steeds zelf controle behoudt over de verwerking van je persoonsgegevens. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende rechten waarover je beschikt en beroep kan doen met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens:

Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond van die verwerking is het mogelijk dat bepaalde voorwaarden of beperkingen gekoppeld zijn aan de uitoefening van onderstaande rechten.

Voor het uitoefenen van bovenstaande rechten, of informatie daaromtrent, kan je contact opnemen met info@digitalestrategen.eu. We geven dan ook meer informatie als er bepaalde modaliteiten gekoppeld zijn aan je verzoek. Voorts is het mogelijk dat we extra informatie vragen om je identiteit te verifiëren zodat je persoonsgegevens niet ten onrechte worden verwijderd of worden gedeeld met iemand die daar geen recht op heeft. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van jouw verzoek hierop te reageren. Indien wij niet binnen een termijn van één maand kunnen reageren en de termijn wensen te verlengen, of als wij geen gevolg zullen geven aan het verzoek, zullen wij jou daarvan in kennis stellen.

Recht op inzage

In het geval dat wij je persoonsgegevens verwerken, heb je recht op toegang tot je persoonsgegevens, alsook tot bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze privacyverklaring. Je hebt het recht van ons een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar word je kosteloos bezorgd, maar bij herhaaldelijke vraag behouden wij ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Recht op verbetering

Als de persoonsgegevens die wij over jou bewaren onnauwkeurig of onvolledig zijn, heb je het recht om deze informatie te laten corrigeren of, gelet op de doeleinden van de verwerking – te voltooien.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken. Dit betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt. Dit recht is van toepassing als één van de volgende situaties zich voordoet:

 • Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • De verwerking is onrechtmatig maar je verzet je tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • Wij hebben je persoonsgegevens niet meer nodig voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden maar jij hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of,
 • Je hebt bezwaar gemaakt tegen een verwerking en vraagt ons tot beperking van de verwerking in afwachting van het antwoord op de vraag of onze belangen zwaarder wegen dan die van jou.

Naast ons recht om je persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:

 • Met je toestemming;
 • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;
 • Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of
 • Om redenen van openbaar belang.

Vooraleer we de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens opheffen, word je daarover geïnformeerd.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Als de verwerking van je persoonsgegevens berust op jouw toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde processen wordt verricht, heb je het recht om een kopie van je persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Je hebt bovendien het recht om jouw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons aan een derde partij te laten bezorgen. Dit recht is niet van toepassing wanneer dit afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens in de hierboven beschreven activiteiten. In het laatste geval kan dit enkel indien de activiteit gerelateerd is aan (1) de uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend of (2) de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.

Als je bezwaar maakt tegen de verwerking van je persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan je belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden.

Wanneer je persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heb je het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien je zo’n bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van je persoonsgegevens voor dit doeleinde.

Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)

Je hebt het recht om ons het wissen van je persoonsgegevens te verzoeken. Dit betekent dat de persoonsgegevens door ons zonder onredelijke vertraging moeten worden verwijderd. Dit recht is van toepassing indien één van de volgende situaties zich voordoet:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • Je trekt je toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Je persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Wissing van je persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met Europees of Belgisch recht;

Indien je ons verzoekt je persoonsgegevens te wissen, zullen wij de persoonsgegevens wissen tenzij één van de volgende situaties (uitzonderingen) zich voordoet:

 • De verwerking kadert in het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • Het wissen is niet aan de orde gezien redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
 • Het wissen is niet aan de orde gezien de nood aan archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden;
 • Er geldt een wettelijke verplichting de gegevens te behouden; of,
 • Het wissen is niet aan de orde gezien de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op het intrekken van je toestemming

Wanneer je toestemming gegeven hebt voor een bepaalde verwerkingen van je persoonsgegevens, kan je deze op elk moment terug intrekken. Je toestemming intrekken proberen we zo eenvoudig mogelijk te maken en in de mate van het mogelijke even eenvoudig als het geven van je toestemming.

Recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens bij geautomatiseerde individuele besluitvorming

Wanneer je persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van een geautomatiseerde individuele besluitvorming en wanneer deze besluiten rechtsgevolgen of andere significante gevolgen hebben kan je ons verzoeken om je gegevens niet meer te gebruiken. Indien je je verzet tegen deze verwerking zullen we de verwerking stopzetten of beperken tenzij er dwingende redenen zijn om dat wel te doen.

Bij wie kan ik met verdere vragen of eventuele klachten rond privacy terecht?

Als je na het lezen van deze privacyverklaring verdere vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je steeds contact opnemen met ons op volgend e-mailadres: info@digitalestrategen.eu.

Daarnaast heb je het recht om eventuele opmerkingen en opmerkingen of klachten over te maken aan de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. Je kan dit doen in de EU-lidstaat waar je verblijft, de plaats waar je werkt of de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00

commission@privacycommission.be

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Omdat we een groot belang hechten aan onze onderlinge relatie verzoeken we je om steeds eerst contact met ons op te nemen zodat we een oplossing kunnen uitwerken voor wat aan de basis van je klacht ligt.

Aanpassingen aan de privacy verklaring

Onze organisatie en dus ook onze website zijn een dynamische en innovatieve omgeving. Deze privacyverklaring kan aangepast worden, als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. Dat betekent dat wij voortdurend op zoek gaan naar een betere dienstverlening op jouw maat. Het is mogelijk dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we je persoonsgegevens op een andere manier zullen verzamelen of verwerken. Uiteraard brengen we je op de hoogte wanneer er belangrijke wijzigingen aan deze privacyverklaring zijn, en zullen we je toestemming vragen als dat nodig is.